• DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN

BİNA ve SABİT TESİSLERİN BAKIM, ONARIM

Türkiye Genelinde Her Türlü

Bina Yıkımı Hafriyat Molozu Nakliyesi Yapılır.

Kırım Söküm Hizmeti Verilir.

Gsm : 535 712 20 82

BİNA ve SABİT TESİSLERİN BAKIM, ONARIM ve TAMİRİNE AİT101 NUMARALI GENEL EMİR

(Genel Müdürlüğün 02.06.2004 tarih ve 1584 sayılı oluru ile kabul edilerek I Başkanlığının 20.07.2004 tarih ve 6238 sayılı yazıları ile 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜMGenel HükümlerAmaç, Kapsam ve Tanımlar                

 Amaç                  Madde 1 – Bu Genel Emrin amacı; bina ve sabit tesislerin bakım ve onarımları ile bakım niteliğindeki basit tadillerinin en ekonomik şekilde ve tekniğine uygun olarak yapılmalarını, sağlam ve temiz bir durumda bulunmalarını, hasar ve yangından korunmalarını sağlamaktır.               

Kapsam                Madde 2 – Bu Genel Emir; TCDD İşletmesine ait bütün bina ve sabit tesisler ile her türlü bina içi ve bina dışı tesisatın korunma, bakım ve onarım işleri ile bakım niteliğindeki basit tadillerinin ne şekilde ve hangi birimlerce yürütüleceği, yıllık kontrolleri, devir ve teslimleri, bu konuda yapılacak işlemler ile kullanılacak modeller, gerek işyeri ve gerekse hizmet evi veya lojman olarak binayı kullananların ve yolcu ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokanta büfe, büvet gibi benzeri hizmetler ile resmi hizmetler için kiralayanların veya kendilerine kirasız çalışma yeri tahsis edilenlerin uymaya zorunlu oldukları kurallar, yangından korunmak için yapılması gerekli işlerin kimler tarafından yapılacağı, binalarda oturanların bina bakımı konularında, başvuracakları Müdürlükler ve bu Müdürlüklerin yapacakları/yaptıracakları, işleri kapsar.               

Tanımlar                Madde 3 – Bu Genel Emirde geçen ;Kuruluş ; TCDD’ yi,TCDD ; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,Binalar ; TCDD İşletmesi bünyesindeki gar, istasyon, ambar, depo, revizörlük, mağaza, hastane, hizmet evi, lojman, makasçı, bekçi kulübeleri, umumi WC’ler gibi her türlü hizmet binalarını, su depoları, ısı merkezleri, arıtma tesislerini,Sabit tesis ; TCDD İşletmesi bünyesindeki tüm rampa, peron gibi hizmet tesislerini, Kullanıcı birimler; demirbaş ve bütçesi kendisinde olan bütün birimleri, ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Binaların, Sabit Tesislerin Bakım ve Onarımları İle İlgili Yapılacak İşlerVe Alınacak ÖnlemlerYapılacak İşler ve İlgili Müdürlükler

Madde 4 – Her türlü bina, sabit tesisler ile bina içi ve bina dışı elektrik ve su tesisatlarının iyi bir durumda bulunmaları için korunmalarının, bakım ve onarım işlerinin sağlanması için teklifte bulunmak, gerektiğinde bunlarda yapılacak bakımla ilgili her türlü bakım onarım ve tadil işlerine ait önerilerde bulunmak, Bölge Müdürlüklerinin görevlerindendir.Bu genel emirle Bölge Müdürlüklerine verilen yetkiler, Merkez Dairelerine bağlı Fabrika ve Liman İşletme Müdürlüklerine de tanınmış olup, kendileri veya bağlı birimlerince kullanılan her türlü bina ve sabit tesis ile bina içi ve bina dışı tesisatın korunma, bakım ve onarımları ile diğer işleri Merkez Dairelerine bağlı Fabrika ve Liman İşletme Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Yapılacak İşlerdena) Her türlü bina, bina içi ve bina dışı tesisat ile sabit tesislerin korunması ve temiz tutulması (çatıdan, temele kadar) öncelikle kullananlar tarafından, soğutucu cihazların bakım ve onarımı da kullanan işyerleri tarafından;                b) Gar, istasyon ve duraklardaki bina ve sabit tesislerin bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili bütçe Tesisler Müdürlüğüne ait olmak üzere, bütün bina ve sabit tesislerin onarımı ile bina içi ve bina dışı su tesisatları, su depoları, ısı merkezlerinde kazanın çıkışından itibaren bütün kalorifer sistemi ile doğalgaz iç tesisatlarının bakım ve onarımı Yol Müdürlüğünce;                     c) Gar, istasyon ve duraklardaki bina ve sabit tesislerin haricinde, işletmeciliği Cer Müdürlüğüne ait olan Isı Merkezlerinde yer alan kalorifer kazanları ile bu kazanların brülörleri, diğer ateşleme ve yakma sistemleri ile bunlara ilişkin elektrik tesisatı ve yakıt besleme devrelerinin bakım ve onarımları;                   Gar, istasyon ve duraklardaki bina ve sabit tesislerin aydınlatma hizmetleri haricinde, bina içi ve bina dışı elektrik tesisatı bakım ve onarımı;                   Binalardaki asansörlerin periyodik bakımları kullanıcılar tarafından yaptırılacak olup asansörlerin onarım ve yenileme işleri Cer Müdürlüğünce;                    d) Gar, İstasyon ve duraklardaki bina ve sabit tesislerin ısıtma ve aydınlatma hizmetleri, bina içi ve bina dışı telefon tesisatı, zil tesisatı, paratoner tesisatı ve anten tesisatının bakım ve onarımları ile bağlantılarının yapılması Tesisler Müdürlüğünce;                   e) Merkez Dairelerine bağlı Fabrika ve Liman İşletme Müdürlükleri bünyesinde yukarıda belirtilen bakım ve onarım işlerini yürütecek bir iş birimleri yoksa, sipariş açılmak suretiyle yine işin cinsine göre ilgili Müdürlüklerce;sağlanır.                   İşin kontrolü, yapılan işin cinsine göre uzmanı olan Servis Müdürlükleri tarafından yürütülür.                  

Bakımla İlgili Basit Tadilatların Yapımı                  

 Madde 5 – Keşif tutarları; her yıl Kuruluşumuzca belirlenen ve inşaat yapım işleri kapsamına giren işlerde, Bölge Müdürlüklerine tanınan parasal yetkinin % 5 oranına kadar olan;                   a) Mevcut binalardaki iç tadilatların, ilgili Müdürlüklerin talebine göre Yol Müdürlüğünce hazırlanıp Bölge Müdürü tarafından onaylanan projesine ve keşfine göre,b) Yatırım niteliğinde olmayan dış tadilatların yine ilgili  Müdürlüklerin talebine göre Yol Müdürlüklerince hazırlanıp, İnşaat Dairesine onaylattırılan projesine ve keşfine göre;Masrafları bakım ödeneğinden karşılanmak suretiyle, söz konusu işin yapımında Yol Müdürlüklerine veya kendi inşaat birimlerine yaptırmaya, Bölge Müdürleri, Merkez Dairelerine bağlı Fabrika ve Liman İşletme Müdürleri yetkilidir.                   Keşif tutarı yukarıda belirtilen parasal orandan fazla olan ve Bölge Müdürü veya Merkez Dairelerine bağlı Fabrika ve Liman İşletme Müdürlerinin önerisi ile yapılacak tadilatlardan; iç tadilatlar Yol Dairesi tarafından, dış tadilatlar ise İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından proje ve keşiflerin tasdik edilmesini müteakip gerçekleştirilir.

Üçüncü Şahıslara Resmi ve Özel Kuruluşlara Kiralanan veya Kirasız Tahsis Edilen TCDD Binalarında Kiralayanın veya Kullananın İsteği Üzerine Yapılacak Tadilat                 

  Madde 6 – 3 üncü şahıslara, Resmi ve Özel Kuruluşlara kiralanan veya kirasız tahsis edilen TCDD binalarında, kiralayan veya kullanan, Bölge Müdürlüğünden yazılı izin almadan hiç bir şekilde iç tadilat yapamaz, dış tadilat talebinde bulunamaz.                    İstenen iç tadilatlar; Bölge Müdürlüğünün onayı alınması kaydıyla; tasdikli projeye göre, tadilat isteğinde bulunan 3 üncü şahıs, Resmi veya Özel Kuruluş tarafından yaptırılır. Onaylı projelere göre, gerçekleştirilecek olan söz konusu tadilat, gerekli görülmesi halinde TCDD teknik elemanlarının kontrollüğü altında yaptırılabilir ve bu durumda kontrollük masrafı işi yaptırana fatura edilir.                

    Bina ve Sabit Tesisler için Yapılan Bakım ve Sabit Kıymet Artışı Giderleri Veya Bakım ve Yatırımı Birbirinden Ayıran Hususlar                Madde 7 – Vergi usul yasasına göre; normal bakım , onarım ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulu genişletmek veya değerini devamlı olarak arttırmak amacıyla yapılan giderlerin maliyet bedeline eklenmesi gerekir.                Buna göre;a)        Gayrimenkulun sahasını genişletecek nitelikteki tadillerle,b)       Gayrimenkulun devamlı olarak değerini arttıracak aşağıda yazılı masraflar,1-       Isıtma ve soğutma tesisleri ilaveleri,2-       Elektrik ve sıhhi tesisatlarda yapılan ilaveler,3-       Gayrimenkulun, belirli teknik ömrünün uzatılması için yapılan takviye masraflar,4-       Binanın devamlı olarak değerini artıracak iç ve dış tadiller (Örnek olarak içerideki odaların banyo, mutfak ve tuvalete çevrilmesi veya bu gibi tesislerin ilavesi ve lambri yapılması gibi işler.)Sabit kıymet ilavesi olup, yatırım ödeneği ile yapılması gerekir. Ancak; binanın ekonomik değerine etki etmeyen bina içi ve bina dışı tadil işleri için yapılan masraflar, 5 inci Maddede belirtildiği şekilde,  Bölge Müdürüne tanınan parasal yetkiyi aşmıyor ise bu Genel Emir esaslarına göre tadilatın yapılmasını talep eden ilgili ünitelerin bakım ödeneğinden yapılır.                c) Bunlar dışında kalan ve yalnız teknik ömrün belirli bir zaman içinde devamını sağlayan boya, badana, kiremit aktarması, elektrik, su tesisatı, kalorifer tamirleri ve buna benzer diğer onarım ve mozaik ve mermer temizliği gibi normal idame masrafları ,                bakım masrafları olarak kabul edilecektir..                d) Mevcut bir binaya, diğer bir kuruluştan devir veya 3 üncü şahıstan alınması suretiyle sahip olunması halinde, bu binanın herhangi bir hizmette kullanılmasından önce, o hizmete uygun şekle getirilmesi için tadil, takviye, onarım gibi  hizmete hazır  hale getirmeye yönelik olarak yapılan tüm masraflar, o binanın maliyet bedeline giren yani alım bedeline ilavesi gereken masraflardır.                      e) Devir veya satın alınan bir binanın hizmete girmesinden önce veya sonra çeşitli nedenlerden acil olarak yapılması gereken ve 7/d maddesinde  belirtilen işler dışında kalan küçük çapta onarımlar ile boya, badana, kiremit aktarması ve cam takılması gibi işlerin masrafları binayı kullanacak olan ilgili Servis Müdürlüğünün bakım ödeneğinden karşılanır.              

   Bina ve Sabit Tesislerde İvedi Olarak Yaptırılacak Onarımlar               

Madde 8 – TCDD İnşaat Yapım İşleri kapsamına giren işlerde her yıl Kuruluşumuzca belirlenen ve Bölge Müdürüne tanınan parasal yetkinin % 8 oranına kadar olan bakım ve onarım işeri Bölge Müdürünün onayı ile Yol Müdürlüğünce gerçekleştirilir.                Bakım ödeneğinin tecavüzüne meydan verilmemesi için, bu şekildeki sarfiyatlar Yol Müdürlüğünce devamlı olarak kontrol edilir. Yıl sonunda yapılan işlere ilişkin liste hazırlanarak bilgi için Yol Dairesi Başkanlığına gönderilir. TCDD İnşaat Yapım İşleri kapsamına giren işlerde her yıl Kuruluşumuzca belirlenen ve Bölge Müdürüne tanınan parasal yetkinin % 10  oranına kadar olan bakım ve onarım işleri Bölge Müdürünün onayı ile Yol Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Yapılan işin bitimini müteakip en geç 15 gün içerisinde ilgili Servis Müdürlüklerine bilgi mahiyetinde yazılı olarak bildirilir.Yol Müdürlüğünce yaptırılan onarım harcamaları, işin ilgili Servis Müdürlüklerinin parafı alınarak ve Yol Müdürlüğünün talimatıyla, gerekli açıklamaları gösteren faturalar karşılığında Mali işler Müdürlüğünün göstereceği yerden ödenir.Yapılan işler için fatura alınır, fatura üzerine gerekli açıklamalar yazıldıktan sonra Gar Müdürü, Gar veya İstasyon Şefi veya işi talep eden işyeri amiri ile Yol Müdürünün görevlendirdiği eleman tarafından imzalanır. Fatura, yapılan işin bedelini aldığına dair işi yapana imzalattırılarak Gar veya İstasyonun bağlı bulunduğu vezneye gönderilir. Yol Müdürlüğünün kontrolü ve onayı ile mahsuba ait gerekli işlemleri yapmasını müteakip fatura bedeli Mali İşler Müdürlüğünce onarımın ait olduğu tertibe zimmet kaydedilmek suretiyle mahsubu yapılarak, durum Yol Müdürlüğüne bildirilir.                  Plansız bakım ödeneğinin tecavüzüne meydan verilmemesi için, bu şekildeki sarfiyatlar Yol Müdürlüğünce devamlı olarak kontrol edilir. Yıl sonunda yapılan işlere ilişkin liste hazırlanarak bilgi için Yol Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Planlı Bakım ve Onarımların Ne Şekilde Yapılacağı               

 Madde 9 – Bina ve sabit tesislerin hayatiyetleri ile ilgili bakım ve onarım işlerinin zamanında ihtiyaca en uygun şekilde yürütülmesini teminen ;                Bina ve sabit tesislerin bakım ve onarım işleri, kendi mevcut bakım ödeneklerine göre, ilgili Müdürlüklerce yapılacak teklifler doğrultusunda Yol Müdürlüğünce hazırlanacak ve Bölge Müdürü tarafından onaylanan bakım programlarına göre yine Yol Müdürlüğünce yürütülür.a) Planlı bakım programına göre söz konusu bakım ve onarımların yapılmasında, sene başında yapılması öngörülen planlı bakım ve onarım işlerine ait Bayındırlık Bakanlığı veya diğer resmi kurumların birim fiyatlarına veya işin özelliğine göre yapılacak analizler sonucu bulunacak birim fiyatlarıyla hazırlanacak keşif özetleri (Bakım ve onarımı yapılacak işin özelliği, ulaşım şartları, bina ve tesisin tarihi yapı olup olmadığı vs. hususlar göz önüne alınarak) ile gerekli plan, proje ve keşifler Yol Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olup Bölge Müdürünün onayına sunulacaktır.Yol Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen planlı bakım, onarım işleri yıl sonunda Yol Dairesi Başkanlığına bildirilir. b)       Liman İşletme  Müdürlükleri ve Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürlükleri de kendilerine ait bina ve tesislerin bakım ve onarım işlerinin yapılmasında, varsa kendi inşaat birimleri, eğer inşaat birimleri yoksa, ilgili Liman İşletme Müdürleri ve Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürünün teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile Yol Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olup, meydana gelecek masraflar kendilerine ait bütçe tertibinden karşılanacaktır.

Binaların Etrafının Temiz Halde Tutulacağı               

 Madde 10 – Gerek hizmet evi, gerek lojman ve gerekse işyeri olarak TCDD binasını kullananlar, kullandığı binayı ve etrafını temiz ve iyi bir durumda tutmaya zorunludur. Kullananın ilgisizliği ve ihmali yüzünden binada ve çevresinde meydana gelecek her türlü hasar, tutarı ne olursa olsun ilgiliye ödettirilir.Hizmet evlerinin ve lojmanların etrafındaki bahçenin bakım ve korunması hizmet evinde ve lojmanda oturanlarca, müştereken işyerlerinin etrafındaki bahçelerin korunması o iş yerinde çalışanlarca yapılacaktır.

Zararlı Böceklerle Mücadele

Madde 11 – TCDD Binalarında zararlı böceklerin barındırılmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Hizmet evlerinde ve lojmanlarda bulunan zararlı böcekler, oturanlar tarafından imkanlar ölçüsünde yok edilecektir.Ancak, zararlı böceklerle mücadelenin imkanlar dışında olması halinde, bütün TCDD binalarındaki zararlı böceklerin yok edilmesi, Sağlık Müdürlüğü ile Yol Müdürlüğünün ilgili personeli tarafından yapılacaktır. Yıllık kontrollerde (1418) bina sicil defterine, binanın bu husustaki durumu yazılacaktır. 

Bina ve Tesislerdeki Aksaklıkların Bildirilmesi

Madde 12 – Bina ve tesislerde TCDD’nin zararına sebep olacak aksaklığın meydana gelmesi halinde, bu aksaklığın giderilmesi için binada oturanlar ve tesislerde çalışanlar tarafından durum Bölge Müdürlüğüne, Liman İşletme Müdürlüklerine ve Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürlüğüne bildirilecektir.

Bina ve Tesislerin Etrafında Ot Temizliği

Madde 13 – Bina, baraka ve sabit tesislerin, hizmet evi görevi gören vagonların yangından korunmaları için, en çıkıntılı yerlerinden ölçülmek suretiyle bina ve tesislerin etrafı en az 3 metre mesafeye kadar yangına sebep olacak kuru otlardan temizlenecek ve buralara kolayca yanacak eşya konmayacaktır. Bu temizlik;a)        Bölgelerde ot temizliği hesabından,b)       Hastane, Liman İşletme, Merkez Dairelerine bağlı Fabrika, Mağaza ve Eğitim birimlerinde temizlik meyanında,c)        Makasçı, bekçi ve geçit bekçisi kulübelerinin etrafı buralarda görevli olanlar tarafından,d)       İşçi takım merkezi olmayan duraklarda varsa makasçılar tarafından, makasçı yoksa yol bakım işçileri tarafından,e)        Binaların etrafında bahçe yapılmış ise temizlik, bahçeden yararlananlara aittir. Ancak kuru otların temizlenmemesi nedeniyle meydana gelecek yangın dolayısıyla olacak hasardan binada oturan sorumludur. Bu işlerin zamanında yapılmasının sağlanması için Bölge Müdürleri, Hastane, Liman İşletme, Merkez Dairelerine bağlı Fabrika, Mağaza ve Okul Müdürleri, ot temizliğini yakınen takip ettireceklerdir.

Bina İçinde Hayvan Beslenemeyeceği

Madde 14 – Genel Müdürlükten müsaade alınmadıkça hiçbir  şekilde teşkilat garları, il ve ilçe merkezlerindeki istasyonlar ile banliyö duraklarındaki ve hastane, liman ve Merkez Dairelerine bağlı Fabrika komplekslerindeki yapılı binalara ek olarak veya tek olarak kümes, fırın, ahır gibi tesis yapılmayacaktır.Bina içinde, kümes hayvanı ile et ve sütünden yararlanılan hayvanlar beslenmeyecektir. Ancak, ara istasyon ve duraklarda, Bölge Müdürlüğünden yazılı izin almak suretiyle, her Bölgede Yol Müdürlüklerince hazırlanacak tip projelere göre, trenden görünmeyecek ve görünümü bozmayacak şekilde, muntazam olarak kümes, fırın ve ahır gibi tesisler, bütün masrafları ve yapımı istek sahibi personele ait olmak üzere yapılabilir.Personelin başka bir yere nakli halinde de yapılmış olan kümes fırın ve ahır gibi tesisler yıkılmadan aynı şekilde bırakılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TCDD Binaları ve Sabit Tesislerinin Yıllık Denetimleri             

  Yıllık Denetimlerin Kimler Tarafından Yapılacağı

Madde 15 –  Tüm TCDD binalarıyla sabit tesis bina içi ve bina dışı tesisat yılda bir defa Şubat – Mart aylarında aşağıda belirtilen ilgili Müdürlük elemanları ile beraber kontrol edilecektir.

Bu kontrollerde; kendi mıntıkalarında bizzat Bölge Kısım Şefleri bulunacaktır. Gerektiğinde bu kontrollere Yol Müdürü tarafından lüzum görülecek elemanlar iştirak ettirilecektir.

a) Yol Kontrolörleri veya Şube Şefleri ile birlikte Yol Müdürlüğüne ait bütün binalar (İşçi barakaları, geçit bekçisi barakaları, Şube Kısım binaları ve diğer bütün binalar),                b) Cer Kontrolörleri, Depo Müdürü veya Depo Şefleri ile birlikte Cer Müdürlüğüne ait binalar (depolar, sundurmalar, revizörlükler, alimantasyonlar ve diğer bina ve tesisler)                c) Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürleri veya yardımcıları ile birlikte Fabrikalara ait bütün bina ve tesisler,d) Tesisler Kontrolörleri, Gar Müdürü veya istasyon Şefleri ile birlikte Tesisler  Müdürlüğüne ait binalar (istasyon ve sınırları içinde bulunan yatakhane ile diğer bina ve sabit tesisler.),e) Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Müdürünün görevlendireceği bir doktorla birlikte Kısım Hekimlikleri, eczaneler ve Sağlık Müdürlüğüne ait binalar. Hastanelerde Hastane Başhekimi veya Başhekimin görevlendireceği bir doktor veya idare Müdürü ile birlikte hastane kompleksi içindeki binalar,f) Mağaza, Tesellüm ve Sevk Ambarı Müdürleri veya görevlendirecekleri memurlarıyla birlikte bu birimlere ait binalar ve diğer sabit tesisler,g) Liman İşletme Müdürlükleri veya Teknik amiri ile birlikte limanlara ait bina, ambar, antrepo, iskele, rıhtım ve Limanlara ait diğer bina ve sabit tesisler,h) Hareket kontrolörleri ile beraber Ambar Müdürü veya Ambar Şefleri  ve bu Müdürlüğe ait bina, ambar, rampa, sundurma, hangar ve diğer bina ve sabit tesisler,i) Taşınmaz Mallar Müdür yardımcısı veya ilgili memurlarla birlikte Gar ve İstasyonlardaki büfe, büvetler ve bu Müdürlüğe ait binalar,j) Bölgelerinde Personel ve İdari İşler Müdür yardımcısı ve Misafirhane Müdürü veya ilgili memurla birlikte bu Müdürlüğe ait misafirhane, bina, tesis, hizmet evi ve lojmanlar, k) Eğitim Müdür Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü veya yardımcıları ile birlikte okul, eğitim merkezi, yurt, pansiyon binaları Eğitim Dinlenme Tesisleri ile eğitim ve öğretimle ilgili diğer bina ve tesisler,l) Genel Müdürlük Merkezinde ve Bölgelerdeki önemli binaları, yukarıda belirtilen servis yetkili elemanları ile birlikte Yol Müdürleri kontrol edecektir.                 

1418 Modelin Tutulması

Madde 16 – Bina ve tesislerin bu kontrollerinde aşağıda yazılı açıklamaya göre 1418 sicil defterleri düzenlenir.                a) 1418 Modeller 10 yıllık kontrolleri göstermek üzere defter şeklinde olup, bu defterler Bölge Kısım Şeflerince plan numarası alan her çeşit bina için birer tane tutulacak ve bunlardan her Bölge Kısım Şefi mıntıkasına ait olanı muhafaza etmekle yükümlüdür.                Bir binaya ait 1418 model olduğu zaman son sayfasının arka yüzü resmi mühür ile mühürlendikten sonra, tarih yazılacak ve Yol Müdür Yardımcısı veya Yol Kontrolörü tarafından imzalanarak kapatılacaktır.Yeni 1418 Model açılırken bütün sayfaları, numaralanarak,  resmi mühür ile ayrı ayrı mühürlenecek, Yol Müdür Yardımcısı veya Yol Kontrolörü tarafından bir önceki 1418 model kontrol edildikten sonra, yeni modelin yine mühürlenecek olan son sayfasının arka yüzüne açılış tarihi yazılarak imzalanacak ve ancak bundan sonra kullanılmaya başlanacaktır.                Bir binaya ait birden fazla 1418 Modellere de ayrıca numara verilecek ve bu modeller buna göre bir deftere  veya cetvele kaydedilecektir.b) Bina kontrolleri yapılırken bu modeller Bölge Kısım Şeflerinin yanlarında bulunacak, her bina için o yıla ait kısmın birinci sayfasındaki (onarımına gerek görülen kısımlar için ayrılan ) bölümlerde yazılı olan bakım ve onarım gerekli işlerin miktarları, bu görevli tarafından kesin ölçüye gidilmeden yerinde görülecek yaklaşık olarak  yazılacak onarımı gerektirmeyen işlerin karşısı çizilecektir.c)Diğer onarımlar bölümüne girecek işler varsa, onlarda yazıldıktan sonra oturanın bir kusuru olup olmadığı da yerinde belirlenerek, bu husustaki işlemler tamamlanacak ve ilgili müdürlük üyesi ile birlikte imzalanacaktır. d) Yaptırılan bakım ve onarım işleri tamamlanmasına müteakip, Bölge Kısım Şefince işin mahiyeti modelin ikinci sayfasına yazılarak altı imzalanacaktır.Onarımı yapılmayan binalara ait 1418 modellerin 2 inci sayfaları da gerekçesi yazılmak suretiyle  yine Bölge Kısım Şefince imza edilecektir.e)Bakım ve onarımı yapılmış bir binada ertesi yıl aynı cins bakım ve onarım işinin yapılmasına gerek görülürse, sebebi araştırılacak ve gerekçesi ilgili bölümüne kısaca yazılacaktır.f) 10 Yılın sonunda tamamen doldurulmuş olan 1418 Modellerin yerine yenilerinin düzenlenmesi ve eskilerinin  de inceleme ve karşılaştırmaya hazır olmak üzere beş yıl süreyle saklanacaktır.Tespiti yapılarak 1418 Modellere işlenen bakım onarım işleri bu genel emrin 8 ve 9’uncu Maddesi esaslarına göre yürütülür.              

   Bütün Bina ve Tesisleri Gezme Yetkisi             

   Madde 17 – Yol Dairesi Başkan ve Yardımcıları, Yol Dairesi ilgili ünite Müdürleri ile Bölge Müdürlüklerindeki ilgili Müdürlükler ve kontrolörleri ile Genel Müdürlük Müfettişleri, şebeke üzerindeki görev gezilerinde lüzum görmeleri halinde bütün TCDD binaları ve diğer tesisleri, ya kendileri veya gerekli görecekleri yetkili elemanları ile birlikte inceler ve kontrol edebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Binaların Devir ve Teslimlerinde Tutulacak Modeller ve Yapılacak İşlemler

Devir Teslim Modellerinin Tutulması              

  Madde 18 – İşyeri, hizmet evi ve lojman olarak kullanılan bütün TCDD binalarının devir ve tesliminde 1536 Modeller aşağıda yazılı esaslara göre düzenlenerek kullanılacaktır.a) 1536 Model her biri A, B, C, D, E, F ile işaretli sayfadan ibarettir.                 b) 1536 Model Yol Kısım Şefleri tarafından tutulur. Modelin düzenlenmesinde bir önceki 1536 modelin Kısım Şefliğinde bulunan F sayfası da dikkate alınır.                 c) 1536 Model hizmet evini veya lojmanı boşaltan ile, yeni kullanacak olan ve bunların ilgili olduğu Müdürlük üyeleri tarafından imzalanır. Eğer hizmet evini ve lojmanı boşaltan veya yeni kullanacak olan kimsenin bağlı oldukları Müdürlükler ayrı ise model her iki Müdürlük üyesi tarafından imzalanır.                Herhangi bir sebeple, hizmet evini veya lojmanı boşaltan model düzenlenmesi sırasında hazır değilse, diğerlerinin yanında model düzenlenir ve imza edildikten sonra F sayfası Yol Kısım Şefliğinde bırakılarak diğer 5 sayfa boşaltana imza ettirilmek üzere ilgili Müdürlük üyesine verilir. Bu müdürlük üyesi, modeli hizmet evini veya lojmanı boşaltana imza ettirip Yol Kısım Şefine geri verir.                d) Düzenlenen modelin D sayfası hizmet evine veya lojmana girene, E sayfası  da boşaltana verilir. F sayfası Yol Kısım Şefliğinde bir dosyada saklanır.                A, B, C sayfaları Yol Kısım Şefliği tarafından doğruca Yol Servis Müdürlüğüne gönderilir.e) 1536 Modeller Yol Müdürlüğünce bir evvelki modelin A sayfası ile kontrol edilir. Gerekirse eldeki bilgi ve belgelere göre düzeltilir. Düzeltmeler her üç sayfaya da işlenir.

Binada zararı ödemeyi gerektiren hasarın olup olmadığına göre;                Her türlü bina hizmet evi ve lojmanın korunması, hasarsız ve temiz bulundurulması öncelikle kullananlar tarafından sağlanır. Ayrıca, bu şekilde devir, teslim etmesi zorunludur.1 –  Hizmet evi ve hizmet evine, lojman ve lojmana ait eklentide boşaltanın veya herhangi bir kimsenin sorumlu olduğu hasar ve demirbaş noksanlığı ile sabit tesisatta hasar ve noksanlık yoksa, kontrolden sonra modelin A sayfası Yol Müdürlüğünde bırakılarak, B sayfası  Mali İşler Müdürlüğüne, C sayfası da Bölge Kısım Şefine gönderilir.2 –  Hizmet evi ve hizmet evine, lojman ve lojmana ait eklentide hasar ve noksanlık varsa, onarım ve ikmal işleri için modelin A sayfası Yol Müdürlüğünce Bölge Kısım Şefliğine gönderilir. B, C sayfaları Yol Müdürlüğünde saklanır..  Bölge Kısım Şefince gereken onarım ve ikmal işleri tahliye tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hizmet evi veya lojmanı boşaltan tarafından yaptırılması sağlanır. Modelin (1536) arka sayfasındaki (yapılan işler ) bölümüne işlenir. Ancak, hizmet evini ve lojmanı boşaltan tarafından söz konusu bakım ve onarım işi verilen süre içersinde gerçekleştirilmediği takdirde, Bölge Kısım Şefi tarafından gerekli bakım ve onarım yaptırılarak, işin faturası ilgiliden tahsil edilmek üzere Yol Müdürlüğüne gönderilir. Yapılan bakım ve onarım 1536 modele işlenir.Bu onarım ve ikmal işlerinde boşaltanın sorumlu olduğu veya hiç kimsenin sorumlu olmadığı kısımlar ilgili hükümlerde ayrı ayrı  belirtilir. Hizmet evi veya lojmanı boşaltanın sorumlu olduğu onarım ve ikmal işlerinin masrafı aynı bölüme yazılır.Yapılan işlemlerle ilgili bu iki bölüm Bölge Kısım Şefince imzalanır.f) Bölge Kısım Şefi, modelin A sayfasını, hizmet evini veya lojmanı boşaltana ait olmak üzere düzenleyeceği 5 nüsha faturadan 4 tanesiyle birlikte Yol Müdürlüğüne gönderir. Faturanın bir nüshasını da bir dosyada saklar.   g) Modelin A sayfasına Bölge Kısım Şefliğince yazılan bilgiler, Yol Müdürlüğü tarafından B,C sayfalarına aynen yazılarak imzalanır.h) Modelin düşünce ve itirazlar bölümünde yazılı olan hususlar dikkate alınır. Gerekirse bu itirazlar ayrıca incelettirilerek bir sonuca bağlanır.Bu suretle işlemi tamamlanan 3 sayfadan A sayfası ile bir fatura Yol Müdürlüğünde bırakılır. B sayfası Bölge Mali İşler Müdürlüğüne, C sayfası Bölge Kısım Şefliğine gönderilir. Faturalardan üç tanesi takip bakımından Mali İşler Müdürlüğüne (iki tanesi Tahakkuk Bürosuna verilmek üzere ) yollanır. Masrafların ödettirilmesi için maaş tediye emrine eklenen bu faturalardan biri ödeme sırasında ilgiliye ( hizmet evi veya lojmanı boşaltana ) verilir. i) Hizmet evinin veya lojmanın boşaltılmasından itibaren 15 gün içinde herhangi bir sebeple hizmet  evi veya lojmana taşınılmazsa modeli A,B,C sayfaları ile beraber D sayfası da  Yol Kısım Şefliğince, Yol Müdürlüğüne gönderilir. Yol Müdürlüğü A,B,C sayfalarını kendisinde bırakarak   D sayfasını Mali İşler Müdürlüğüne gönderir. Bu suretle Mali İşler Müdürlüğü D sayfasını kapsayan dosya ile hizmet evinin veya lojmanın boş bulunduğunu kolayca kontrol edebilir.j) Hizmet evinin veya lojmanın boşaltılmasından itibaren 15 günden fazla bir zaman  sonra hizmet evi veya lojmana girilirse Yol Kısım Şefliğince Bölge Mali İşler Müdürlüğünden modelin D sayfası istenir ve doldurularak hizmet evine veya lojmana  yeni girene verilir. Hizmet evine veya lojmana girildiği de gerekli bilgi ile birlikte Yol Müdürlüğüne bildirilir.Modelin A,B,C sayfaları Yol Kısım Şefliğinin yazısına göre Yol Müdürlüğünce doldurularak imzalanır. (Bu sayfalarda hizmet evine yeni girenin imzası aranmaz.)A sayfası bırakılarak B sayfası Mali İşler Müdürlüğüne, C sayfası da Bölge Kısım Şefine gönderilir. Bu işlemdeki havale bölümü de kullanılır. Havaleler Yol Müdürü tarafından imzalanır.k) 1536 modelin binanın eklenti kısımları bölümüne, binaya ait  fakat binanın ayrı bulunan odunluk, kömürlük, kümes, tuvalet gibi kısımların adı, cinsi ve varsa plan numarası yazılır.l) Modelin kroki bölümüne hizmet evinin veya lojmanın ve gerekirse hizmet evi veya lojmana ait eklentinin ufak krokileri çizilir.m) Hizmet evinin veya lojmanın oda eklenti durumu bölümüne, krokideki işaretlere göre oda, hol, mutfak, banyo, tuvalet, kiler ve gerekirse bunların durumları hakkında diğer bilgiler yazılır.                n) TCDD Binalarının devir ve teslimi ile hasarların onarımında tahsisatlar tüzüğü ve yönetmelik esaslarıyla Kamu Konutları Yönetmeliğinin bu hususlarla ilgili maddeleri ve bunlara göre çıkarılmış diğer tamim ve emirler daima dikkate alınacaktır.                o) Devir teslim esnasında; su elektrik ve doğalgaz sayaç numaraları ile endeksleri 1536 modelin ilgili bölümüne mutlaka yazılacaktır.

Sabit Tesislerin Aylık Kontrolleri ve Düzenlenen  Model               

Madde 19 – 5521 Modeller istasyonların yalnız hat ve makasları ile, sinyaller ve emniyet tesisatı, döner köprüler, rampalar ve diğer seyrüseferle ilgili sabit tesislerin kontrollerine ait olup, defter halinde Ambar, Gar ve İstasyon yetkililerinin ve Tesisler Bakım Şeflerinin yanında bulunur ve her ayın 10’una kadar 774 No.lı Tamimde belirtildiği şekilde yapılacak kontrollerde görülenler arıza ve eksiklikler bu defterlere yazıldıktan sonra görülen eksikliklerin onarılması ve giderilmesine ilgililer tarafından derhal başlanır. Kontrol sonucu istasyon memurları tarafından 5579 modelden kopya edilerek 5 gün içinde Tesisler Müdürlüğüne bildirilir.

1403 Bina, 1484 Su, 1486 Rampa ve Peron Sicil Fişlerinin Düzenlenmesi

Madde 20 – Yeni inşa edilerek hizmete giren veya 3 üncü şahıslar ile diğer kuruluşlardan devir alınan bina ve tesisler ile mevcut bina ve tesislerde yapılan tadilat ve ilaveler için düzenlenecek (1403 Bina, 1484 Su ve 1486 Rampa ve peron sicil fişleri) belgeler inşaatın bitirildiği veya bina ve tesisin devir alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde işi yapan veya tesisi 3 üncü şahıs ve diğer teşekküllerden devir alan ilgili müdürlüklerce Yol Müdürlüğüne bildirecek olup vaziyet planındaki yeri, plan kroki çizilmek ve gerekli bilgiler belirtilmek suretiyle sicil fişleri Yol Müdürlüklerince noksansız olarak düzenlenerek, onay işlemi tamamlandıktan sonra Yol Dairesi ve Taşınmaz Mallar Dairesine gönderilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hasar ve Eksikliklerin Onarım Masrafının MahsubuTCDD Hesabına Yapılacak Onarım, Boya ve Badana Yapım Süresinin Belirlenmesi

Madde 21 – Malzemenin teknik ömrünü doldurması, imalat ve işçilik hatası nedeniyle, bir kimsenin suçu ve kusuru olmadan meydana gelen ufak noksan ve bozukluklar için Bölge Kısım Şefliğince ortak bir tutanak tutularak Yol  Müdürlüğüne gönderilecektir. 4 üncü Maddede açıklanan bina ve tesislerde; deprem, heyelan, fırtına ve benzeri tabiat olayları nedeniyle meydana gelen büyük hasarlar Servis Müdürlükleri yetkili elemanları veya Bölge Kısım Şefi tarafından yerinde belirlenerek, bir raporla Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir. Her iki halde de gerekli onarım TCDD hesabına yapılacaktır. Ayrıca, 1418 modeldeki en son iç badana ve yağlı boya yapılma tarihine göre, badana için üç yıl, yağlı boya için beş yıl süre tanınmış olup, bu süreler dolmuş ise badana ve yağlı boya ilgili hesaptan Yol Müdürlüğü tarafından yaptırılacaktır.                Hizmet evi ve lojmanlarda ise iç mekanlar boya ve badanaları kullananlar tarafından belirtilen sürelere bakılmaksızın oturanlarca yapılır.

Masrafı Hizmet Evinde veya Lojmanda Oturanlar Tarafından Karşılanması Zorunlu Onarımlar               

Madde 22 – Hizmet evi veya lojmanda oturanlar tarafından yapılan hasarlar sebebi ve hasar miktarı ne olursa olsun, oturanlarca yapılır.

Hizmet Evleri ve Lojmanlar Dahilinde a)        Basit musluk ve batarya tamirleri,b)       Lavabo tıkanıklıklarının açılması,c)        Kapı ve pencere doğramasındaki kilit ve avadanlıkların basit tamirleri,d)       Kırılan camların takılması,e)        Sineklik teli yenilenmesi veya tamiri,f)        Taban döşemelerinde meydana gelen tahribatlar (Ahşap malzemenin çürümesi hariç)   Gibi benzeri küçük bakım ve giderleri hizmet evlerinde veya lojmanlarda oturanlarca yapılacaktır.Ancak, Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca ; konutların tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki “esaslı bakım ve onarım” giderleri TCDD tarafından karşılanacaktır.

3 üncü Şahıslara, Resmi ve Özel Kuruluşlara Kiralanan veya Tahsis Edilen TCDD Binalarında Yapılacak Bakım ve Onarımlar               

 Madde 23 – Kendi hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kamu ve İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi Resmi Kuruluşlar ile yolcu ihtiyacını karşılamak amacıyla özel teşebbüs ve şahıslara kiralanan TCDD binalarında, periyodik olarak yapılan normal bakım ve onarım işleri dışında çıkan her türlü tamir ve onarımlar kiralayan veya tahsis edilen tarafından yapılır.3 üncü şahıs ve Kuruluşlara kiralanan bina ve tesislerin iç badanaları ile yağlı boya masrafları tamamen kiralayana aittir. TCDD tarafından bu genel emirde belirtilen zaman aralığında sadece dış badana ve boyaları yapılır.                  Lokanta, çay salonu, berber salonu, büfe, büvet ve benzeri hizmetler için yolcu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, özel şahıs ve kuruluşlarca kiralanan TCDD binaları veya bina bölümleri, kiralayanlar tarafından daima bakımlı ve temiz tutulacak ve Madde-21 de belirtilen sürelere bakılmaksızın gerektikçe iç boya ve badanaları yenilenecektir.                Kira mukavelelerine bu husustaki özel şartlar mutlaka yazılacaktır. Bu şekilde kullanılan binaların badana ve boyalarında, TCDD tarafından emirlerle belirlenen renkler dışında başka bir renk kullanılamaz ve mevcut renk değiştirilemez.                Gümrük, Emniyet Teşkilatı gibi resmi Kurumlara kirasız tahsis edilen TCDD binalarında, normal bakım ve onarım işleri dışında, yapılan her türlü onarım işleri ile iç badana ve boya işleri de madde 23’ deki esaslara göre yapılır.

Hasarın Bildirilmesi ve Onarım İsteği             

   Madde 24 – Gar ve istasyonlarda bulunan binalarda yapılan hasarlar Gar müdürü, Gar şefi, Yol Kısım Şefi, Depo ve İstasyon Şefi, Tesisler Şefi yada Sürveyanlar gibi görevlilerce doğrudan doğruya, personelleri tarafından kendilerine sözlü olarak iletilen hasar durumu ve tamir isteklerini yazı ile Bölge Kısım Şefliğine ve Yol Müdürlüğüne bildirerek gerekli onarımın yaptırılmasını isteyeceklerdir. 

Hasar Masrafının Ödettirilmesi

Madde 25 – Madde-21 de yapımı istenen onarım masrafları, onarımın bitiminde gerekli bilgilerle birlikte Yol Müdürlüğüne bildirecek ve onarım tutarı hasara sebep olanlara ödettirilecektir.

Zamanında Yapılmayan Hasarlar               

 Madde 26 – 23 üncü Maddede yer alan bir hasarın aynı maddede belirtildiği şekilde zamanında yapılmamış olduğu gerek yapılacak kontrolde ve gerekse devir ve teslim sırasında meydana çıkarsa, 1418 veya 1536 modellere bu hususta gerekli açıklama yazılır. Açıklamanın altı, binayı kullanan tarafından imzalanır. Açıklamanın altı, imza edilmediği takdirde bu husus modelde ayrıca belirtilir. Bu suretle zamanında yapılmayan ve ancak heyetin birlikte hazırladığı tutanak ile meydana çıkan hasarın onarım masrafı, sebebi ne olursa olsun itiraz hakkı olmamak üzere binada oturana veya binayı boşaltana ödettirilir.             

   TCDD Binalarında Kullanılacak Boya Badanada Renk Seçimi               

Madde 27 – Şebekede ; yeni yapılmakta olan veya mevcut eski binaların badana ve boyası ile ilgili olarak kullanılan çeşitli renklerin gerek kendi gar ve istasyon kompleksimiz içinde ve gerekse çevrede tezat teşkil etmemesine ve estetik görünüşü bozmamasına dikkat etmek ve uygulamayı yapacak görevli teknik elemanların görüşü de dikkate alınmak suretiyle iç ve dış boya renklerinin uygulaması gerekmektedir.                a) Mevcut tüm binalarımızın badana ve boyasının yenilenmesi (periyodik bakımı) esnasında; dış badana ve boya uygulamasında aynı istasyon içerisinde değişmemek üzere çevre ile renk uyumu dikkate alınarak, renk seçimi yapılacaktır.                b) Ayrıca renk seçiminde bölgenin yöresel iklim şartları ile hava kirlilik oranı göz önünde bulundurulacaktır.c) İçişleri Bakanlığı TEM Karayolu üzerinde bulunan binaların beyaz renge boyanmasını istediğinden, TEM Karayolu üzerinde bulunan binalar beyaz renge boyanacaktır.d) Eski eserler kapsamında olan binaların renkleri olduğu gibi muhafaza edilerek hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.e) Yeni yapılacak binaların renkleri ise yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınarak  dış cephe boya, badana ve kaplama renk ve cinsleri projelerinde mutlaka belirtilecek ve uygulama buna göre yapılacaktır.

Bina ve Sabit Tesislerin Yıkım ve Hizmet Dışı Bırakılması

Madde 28 – Onarım ve takviye suretiyle artık kullanılmasına imkan görülmeyen veya hizmetine ihtiyaç kalmayan bina ve sabit tesislerin TCDD’ye yükledikleri bakım ve diğer masraflardan kurtulmak üzere Mali İşler Dairesince gerek görüldüğünde çıkarılan yetkilerin artırılması ve devrine ait emre göre belirlenen yetki sınırları içerisinde yapılacak yıkım tekliflerinde (Bina ve tesisin tarihi yapı olup olmadığının tespitini müteakip)a) Bina ve sabit tesisin çok eski ve yıpranmış olması nedeniyle kullanımının ve onarımının imkansız olması veya teknik bakımından onarımı mümkün olsa bile, yapılacak onarımın ekonomik olmaması. Ayrıca deprem, heyelan gibi tabiat olayları nedeniyle önemli ölçüde hasar gören bina ve sabit tesisin teknik bakımdan onarımının imkansız görülmesi gibi hallerde biri İnşaat Mühendisi olmak üzere en az 3 Mühendis veya Mimar tarafından hazırlanacak rapor gönderilecektir.b) Yapılan herhangi bir hizmetin ortadan kalkması, o hizmet için ihtiyaca uygun olarak yeni bir bina ve sabit tesis yapılması veya gar planlama uygulaması nedeniyle, eski bina ve sabit tesise o gün için ve gelecekte ihtiyaç kalmaması veya ihtiyaç dışı olan bina ve sabit tesisin kiraya verilmesi ile satışına talip çıkmaması veya kira ve satışının uygun görülmemesi gibi hallerde;                Yol Müdürü yada Yardımcıları ve binanın kullanılması ile ilgili ayrıca 2 Müdür yada Yardımcısı olmak üzere 3 yetkilinin verdiği rapor.                Merkez Dairelerine bağlı Fabrikalarda ilgili 3 Müdürün vereceği ve Merkez Dairelere bağlı Fabrika Müdür ve Yardımcılarının onayladığı rapor.                c) Genel Müdürlükçe Bölge Müdürlükleri ile Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürlüklerine devredilen yetki sınırları içerisinde yapılacak bina ve sabit tesislerin yıkımı için durumlarına göre 28’inci Maddenin a ve b bendinde belirtilen raporlar düzenlenecektir.                d) Yıkımı müteakip elde edilen kullanılabilecek durumdaki malzemenin Yol Müdürlüğünce fiyat takdiri yapılarak, mağaza kaydına alınacak ve gerekli yıkım modeli Yol Dairesi ve Taşınmaz Mallar Dairesine gönderilecektir.            

    Bir Yerde Hizmetine İhtiyaç Kalmayan Ahşap Saç ve Beton Plak Barakaların İhtiyaç Olan Yerlere Nakledilmesi

Madde 29 – Demiryolu şebekesinde herhangi bir istasyonda belirli bir hizmet için kurulmuş olan ve hizmetin kalkması ile ihtiyaç dışı kalan nakledilebilecek nitelikte ahşap, saç ve beton plak barakaların ihtiyaç duyulan yerlere nakilleri Bölge Müdürünün onayı ile yapılır. Nakilden sonra ve yeni kurulduğu yere ait 1403 Modeller, en geç bir ay içinde düzenlenerek Yol Dairesi ve Taşınmaz Mallar Dairesine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Bina Bacalarının Temizliği ve Sobaların Kurulması

 Soba Kurulması, Boru ve Baca Temizliği               

Madde 30 – TCDD tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki 713 Numaralı Genel Emre uygun olarak hareket edilecektir.Boru ve Bacaların Gerektiğinde Daha Sık Temizlenmesi

                Madde  31 –Yörenin özelliğine ve yakılan yakıtın cinsine göre gerek boru, gerekse bacaların temizliği, Bölge Müdürlüğünce uygun görüldüğü taktirde, daha önce de yapılabilir.

TCDD Binalarında Oturanların Uymaya Zorunlu Oldukları Hususlar               

 Madde 32 – TCDD Binalarında oturanlar aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.                a) TCDD Binalarının tamamı veya bir kısmı oturanlar tarafından başkalarına kira ile veya her hangi bir şekilde devir olunamaz.  b) Gerek yıllık kontroller ve normal bakımlar sırasında ve gerekse tamir ve tadilatlarda binada oturanlar, gelen görevlilere  kolaylık göstermek zorundadırlar.                c) TCDD Binalarının esaslı bakım ve onarımı planlı bakım programına göre TCDD tarafından yapılacağından, bunun dışında kalan küçük tamir ve değiştirme giderleri binada oturanlarca yaptırılır.Hatalı ve dikkatsiz kullanmadan dolayı; kırılan camların, bozulan pencere, kapı, kilit, avadanlıkların, tüm sıhhi tesisatla, elektrik, doğalgaz, kalorifer ve kanalizasyon tesisatında meydana gelen arızaların giderilmesi ve belirlenen süreden önce bozulan, kirlenen badana ve boyanın yenilenmesi küçük onarım ve değişiklik olarak kabul edilir.d) Binaları tahsise yetkili olanların izni alınmadan kalorifer, elektrik, doğalgaz, su, telefon ve kanalizasyon tesisatlarına ek veya yenisi yapılamaz. Binanın inşa şekli, tesisatı, dış sıva ve boyası değiştirilemez.e) TCDD binalarının bahçelerinin bakımı çim, çiçek ve ağaçların sulanması ile korunması oturanlarca, çiçek ve ağaçların dikimi, ağaçların budanması ve ilaçlanması gibi işler ise Yol Müdürlüğü Tarım Birimi tarafından yapılır.     ağaçlı Telefon direklerinin bakımı ve emprenyesi Açık ve kapalı alanlarının ilaçlanması Açık yüzme havuzu inşaatı Seramik sökümü yapanlar sökenler kaplamalı Açık yüzme havuzu izolasyonu ve filtrasyonu tesisatı inşaatının yıkım işini yapanlar hafriyat şirketleri Adi kaldırım döşeme işleri Ag-Og Elektrik tesisi bakımı onarımı ve ağaç direklerin emprenyesi işini yapan firmalar Agrea satanlar taş ocakları kum ocağı ankaradaki kurutucu dreyer yapımı ve yerine montajı Ağaç budama işi Ağaç dikimi Ağaç kesimi Çalı ve çırpının temizliği ve moloz yüklemesi ile nakliyesi yapan hafriyatçılar kamyoncular nakliyeciler Ağaçtan Kozalak Toplama fidan üretim çalışmalarında Ahşap palet imali Ahşap ve polyester su soğutma kuleleri yıkımını yapan yıkım firmaları inşaatı yıkımcıları hafriyat firmaları SKA-6 VE SKA-33 model kulelerde Akaryakıt boru hattı hatlarının onarımı yapanlar firması tecrübeli deneyimli teknik kadrosu ve kuvvetli ekibi olan yıkım firmaları Akaryakıt boru hattı inşaatı Akaryakıt depolama tankları tesisi Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı Akaryakıt tankları katodik koruma tesisi Alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (0G) elektrik şebekelerinin tesis ve tevsi işleri Alkol tankı ve sundurma yapımı Alt temel malzeme temini ve yola nakli işi yapan kamyoncular nakliyeciler hafriyat firmaları Alt yapı galeri inşaatı hafriyatı yapanlar hafriyatçıları Alüminyum camekan ve asma tavan yapımı Alüminyum pencere doğrama yapılması Ameliyathane inşaat tadilat yıkımı sökümü yıkım işleri yapanlar Amfi tiyatro çevre  düzenlenmesi Anten direğinin boyanması Verici istasyonu Antik köprü onarımı ve restorasyonu mermer kaplamalı kiralık kepçeler Apron betonu ve derz dolgu onarımı Arazi Hazırlığı Fidan üretim çalışmalarında Arazi sulaması Arıtma kollektörlerinin temizliği İkinci el Asansör alanlar satanlar hurdacılar hurda malzeme alanlar satanlar Asfalt beton yol kırımı sökümü bakım onarım işi yapanlar Makinalı Makinasız yıkım söküm işleri yapanlar yıkımcı firma yıkımcıları kaplama işleri Asfalt mıcır temini ve nakli hazırlanması dahil Asfalt plenti alt yapı inşaatı betonlama Asfalt plentinin ısıtma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile anılan kazanın yapımı ve montajı Asfalt tesisleri ve plenti için paket tip kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı Asma fan galerisi betonlanması aspiratör binası inşaatı ve saha tanzimi Aşı Çalışması Fidan Üretim çalışmalarında Atık su kanalı ıslahı inşaatı Atıksu arıtma tesisi işi Ayçiçeği boşaltılması Makinalı Makinasız Bakım İşçi İle Fidan üretim çalışmalarında Bakım Makinalı Fidan üreti çalışmalarında Bakır cevheri üretimi ve nakli Baks inşaatı Baks temizlenmesi Balık yavru üretim tesisi inşaatı Balıkçı barınağı mendirek onarımı inşaatı Banka binasının yıkım işi yapan firmalar tadilatı ve dekorasyonu Baraj geçici pompa istasyonu inşaatı hafriyatı yapanlar hafriyat firması kepçeciler eskavatörcüler 955 kepçeciler kiralık kiraya verenler Onarımı Makinalı Makinasız kazı yıkım hafriyat işleri yapanlar Barajlar ve Hidro Elektrik Santralları Beton bordür İmali Beton büz imalatı Beton kaldırım inşaatı Beton kaplama işleri yol Bina doğrama ve sıva işleri Bina içinde yangın şebeke hattı Elektrikli kullanma suyu inş Yapan firmalar Bina İnşaatı yıkımcısı yıkımcıları Yığma veya betonarme karkas bina inşaat yıkımı yapanlar yıkımcıları geleneksel Yarı prefebrik bina yıkımı yapan yıkımcılar % 50’ye kadar Tam prefabrik %50’den fazla Bina kapı ve pencere korkuluklarının yapımı Bina Onarımları Kalorifer tesisatı onarım işleri Elektrik tesisatı onarım işleri Sıhhi tesisat onarım işleri Havalandırma ve klima tesisatı onarımı işleri Müşterek tesisat onarımı işleri Çeşitli bina onarımı işleri Bina yıkımı yapanlar yıkımcısı Binalarda marley değişimi sökümü yapanlar Binaların doğalgaza dönüşümü Daire kombili Apartman kazanlı  satanlar alanlar Binanın boya badana ve onarımı yapan tadilat dekorasyon firması Binanın dış cephesine mastik yapılması Binanın dış cephesinin mermer mineralit ile kaplanması Binanın dış cephesinin tadilatı  Binaya topraklama ve paratöner takılması Biyolojik arıtma tesisi hafriyat işleri yapanlar ankaradaki Bordür banket tretuvar ve asfalt temizliği Makinalı Bordür-tretuvar ve müteferrik yol inşaatı üçü birlikte Boya ve Badana İleri Bina sıva sökümü yapanlar Buhar Santrali Komple Buharlı kazan onarımı Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi Cam sera inşaatı Cami minaresi inşaatı Malzemeli betonarme Malzemeli yontma taş Cami onarımı ihalesi Cevher arama ve çıkarma işi Makinalı Çamaşır ve bulaşık yıkama işleri Çarşı onarım işi Çatı onarımı Çatı yenileme inşaatı Çatıların alüminyum ile kaplanması Çatının,çatı ve iniş oluklarının temizliği Makinasız Çelik borulu sulama kanalının onarımı Çelik çatı onarımı Çelik Konstrüksiyon sökümü yapan yıkımcılar bina hangar yıkım firmaları  fabrika vb. binaların yıkımını yapanlar Çelik silo yıkımcısı yıkımı yapanlar Makinalı Makinasız Çeşitli saç kaporta hurdası alanlar satanlar Çevre duvarının harpuştasının mozaik kullanılarak onarımı Yapımı Çevre düzenlemesi Çevre nöbetçi kuleleri yıkımı onarımı                                   yapanlar kepçeciler komprösörcüler ikinci el Çıkan malzemenin işverene verilmesi koşuluyla fabrikanın yıkımı ve sökümü işleri yapan yıkım firmaları Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması Çimento fabrikalarında paketleme işi çimentoların kum torbalanması yapanlar ve silolara doldurulması ile istiflenmesi Çimento fabrikalarının soğutma kule yıkımı yapanlar baca tesisi yıkımcıları işi Çimento fabrikalarının yıkım ve hurda malzemesini alanlar kovalı bantlarının bakımı Çimonto silosunun taban ve İç yan cıdar yıkımı Çocuk parkı kumu oyun kumu düzenlenmesi yapanlar satanlar Çok katlı otopark kalıp-beton kumu satanlar kum işi yapanlar Çöp toplama (Makinasız) ve nakliyesi yapanlar kamyoncular nakliyeciler Dekorasyon işleri Demiryolu alt geçit ve çevre yolları kavşak düzenleme işi Demiryolu alt yapı inşaatı Demiryolu, travers ve ray ferşi Deniz tahkimat  inşaatı Denizaltı akü şarj sistemleri inşaatı Denizaltı iskelesi inşaatı Dere onarımı sel hasarlı Makinalı Makinasız Dere temizliği Dolgu savak inşaatı Dolu hendeklerin ve tıkalı sanat yapılarının temizlenmesi işi yapan hafriyatçılar Döner fırının tuğlalarının sökülmesi ve örülmesi işi yapan firmalar Drenaj kanalı İnşaatı Drenaj ve Kurutma işleri Duvar yıkımı yapanlar inşaatı Kargir -Taşduvar Beton – Betonarme yıkım söküm işlerinde tecrübeli deneyimli frmalar Duvar üzerine demir korkuluk yapılması E.N.Hattında boşa çıkan direk ve tellerin demontajı, istiflenmesi ile nakliyesi Makinalı Eğitim ve dinlenme tesisi inşaatı Ekim İşçi ile Fidan üretim çalışmalarında Ekim Fidan üretim çalışmalarında El ile ot çapalanması ve biçilmesi El ve kompresörle kazı yapılması işi Elektrik ana besleme hatlarının onarımı Elektrik ana dağıtım panolarının tadilatı Elektrik ana dağıtım ve kompanzasyon  panolarının Yapımı Elektrik enerji temini işi Enerji nakil hattı TRP Trafo İstasyonu AGŞ Alçak gerilimli elektrik şebekesi Elektrik motoru ve blover montajı Elektrik sisteminin enterkonekte sisteme bağlanması işi Elektrik Tesisatı Bina yıkımı yapanlar Elektroliz hücresinin komple refrakter örümü işi Elektropompaj tesisatı inşaatı Elevatör ve benzeri sistem ile tahmil tahliye işleri Endeks okuma işi Endüstri Tesisleri İnşaatı  B.A. Silolar inşaatı B.A. Soğutma kuleler ve bacalar inşaatı Teknolojik montajlar Enerji Hattı Direk İmal ve Montajı Tel çekimi yok Beton direk direk imali fabrikasyon Kaynaklı demir direk Galvanizli, civatalı, demir çelik direk Direk imali fabrikasyon Enerji Nakil Hattı Tel Çekimi İşi Esanjör dairesinin onarımı Eskavatör ile yıkım hafriyat işleri yapanlar kömür kurutma ve kırma işleri Makinada Eski-eser görünümlü bina inşaatı Et ve süt Entegre tesisi inşaatı ve montajı Fabrika binaları yıkımı yapan deneyimli yıkım firması inşaatı                 hafriyat işleri Tam prefabrik yıkım işleri yapanlar fabrika bina Yarı prefabrik fabrika bina inşaatı Fabrika elektrik kuvvet tabloları imal ve montajı Fabrika elektrik kuvvet tesisat inşaatı Fidan dikimi ve dikenli tel çekimi Fidanlık bakımı işi Fileli servis peçetesi yapımı Fırın inşaatı (Ateş tuğlası ve harç kullanılarak Fıskiyeli havuz inşaatı Fosseptik ve rögar onarımı Fotosel kapı yapımı Futbol sahasının çimlendirilmesi Futbol sahasının çimlendirilmesi ve dolgu tribün yıkımı yapanlar hurdası satın alanlar Galvanizli direk imali, montajı ve tel çekimi işi Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleriyle boyama,raspalama ve çapaklama işleri Gemilerin temizliği işi Gölet işi yapanlar hafriyatçıları hafriyat firması Gözetleme kulesi yıkımcısı yıkımlarını yapanlar Granit döşeme söküm işleri yapanlar sökümcüsü  kaplama Grodoni teras yapımı Haddehanelerin bakımı ve onarımı Makinalı ve Malzemeli yıkım hafriyat yapanlar Hait onarım (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi Halı saha ve sosyal tes kumu mıcır çakıl kum satanar ocakları yapımı Halı sahaya kum mıcır verenler kumcular halı döşenmesi Malzemeli Halı spor sahası yapımı inşaatı yapanlar halı saha işleri yapanlar Ham petrol boru hattı ve atık su sistemi inşaatı Hamam onarımı Hammaliye İşi tahmil-tahliye işçilik ağırlıklı Hangar kapısı ve apron kaplama söküm işi yapanlar Harita alımı işleri Hasarlı oto korkuluklarının alım satımını yapan hurdacılar Hastane yıkımı hafriyat moloz nakliye işleri yapanlar Hava alanıhafriyatı yapan firmalar köprü yıkımı yapan tecrübeli yıkım firmaları havuz rehabilitasyon işi Apron yıkımı tadilatı yapanlar rehabilitasyonu Hava alanı pat sahalarının onarımı Hava meydanları inşaatı hafriyatçısı Hava radar ikmal inşaatı Hava üssü kaplamalı sahaların onarımı ve ana pistte grooving işleri Hava üssü taksi yolu banket restorasyonu inşaatı Havaalanı kule yıkımı yapan yıkımcılar Radar ve haberleşme sistemi dahil  Radar ve haberleşme sistemi hariç Havai hat demontaj işi Havai hat toplanması Makinalı İnsan gücü ile yıkım yapanlar Havalandırma ve Klima Tesisatı Bina Hayvan barınaklarının alına kum serenler satanlar kum işi yapanlar onarım Helezonik engel telinin montajı tel çekimi) (tel idareye ait yıkım kazı işleri yapanlar Her türlü stablize işleri hazırlama,nakil,figüre,serme,sıkıştırma Her türlü yapı restorasyon işleri cami,minâre,türbe,çeşme vb Hidro Mekanik Teçhizat İmalat ve Montajı Kapak, Cebri Boru Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi Hizmet binası ile çevre temizliği makinasızIslak hacimler onarımı İçme suyu abone bağlantısı suyu borularının İçme suyu elektrik tesisi işi                             İçme Suyu İnşaati hafriyatı kazısı yapanlar İçme suyu kaçak tespit çalışmaları İçme suyu katodik koruma tesisi işi toplama odasında kaptaj, drenaj ve tesisat montajı işi yapanlar Arıtma tesisi inşaatı hafriyatçısı İglo tipi cephanelik ihata ve istinat duvarları yıkım işleri yapanlar inşaatları Kargir inşaat yıkımcısı yıkımı yapanlar Beton ve betonarme İlave usturmaca inşaatı İplik ve elyaf ünitesi yıkımı yapanlar  boru ve makina montajı İskele yıkımı yapan şirketler firmalar ankaradaki  İstinat duvarı yıkanlar yıkımcı firması Kagir Beton ve betonarme gücü ile yıkım Yapılması Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolu çalışmalarında İşçi Gücü ile Tekne Tipi ve Akıtıcı Teras Yapılması (Ağaçlandırma ve  Erozyon kontrolü çalışmalarında Jeotermal su üretim ve taşıma hattı tesis yıkımı şile tuzla İzmit Kocaeli antalya bodrum Jeotermal su üretimi, Jeotermal ısıtma ve su soğutma sistemi inşaatı Kale yıkımı yapan Kalorifer kazanlarının fuel-oil kazanı satanlar alanlar Kalorifer  Tesisatı satanlar alanlar Bina Kalorifer tesislerinin bakımı,onarımı ve işletilmesi Kalorifer yıkımı İşin sözleşmesinde çalışacak işçi sayısı belirlenmemiş ise Kanalizasyon inşaatı işi yapan firmalar kanalizasyoncular Kanalizasyon onarımı Kanalizasyon temizliği yapanlar Makinasız Kanalizasyon ve fossepdik tesisi inşaatları Kanalizasyon ve rögarların bakımı vs onarımı ted kolejli Kapalı garaj yıkım söküm işleri Kapalı spor Salonu yıkımı yapan firma ihalesine katılabilecek firmalar davet edilecekler Karayolunun kışlık bakımı ve temizliği Katı atıkların düzenli depolama alanı İnşaatı Makinalı Kavşaklarda havuz yapılması Kaya dolgu işi yapanlar Kazan dairesi tesisatı ve brülör alım işi Kesici ölçü kabini montajı Keson kuyu açılması işleri Kompanzasyon tesisatı inşaatı Kömür istihsali Makinalı kazı yapanlar Kömürlerin kırılması,elenmesi istilfenmesi,taşınması Köprü yıkım işleri yapan yıkımcılar inşaatları Betonarme köprü yıkımı yapan firma Çelik köprü sökümü yıkımı yapanlar Kargir köprü Köprü korkuluklarının yıkanması Temizliği (Makinasız) Lambri sökümü yapanlar bakımı ve onarımı Liman mendirek onarım inşaatı Limanlar ve Barınaklar inşaatı Mahalle ana arterlerinin vakumlu süpürge ile süpürülmesi Mahalle meydanı düzenleme ve çeşme inşaatı Mahalle ve sokakların temizlenmesi ve çöplerin toplanması ile nakliyesi yapan firmalar Makinalı kazı ve dekapaj işleri yapanlar hafriyatçıları Merdiven basamaklarının karo ile kaplanması Mevcut bina yangın merdiveninin yeniden yapılması ve merdivene açılan yerlere kutu profillerle kapı ve pencere yapılması Mezar inşaatı Misafirhane tesisi işleri Dekorasyon Müşavirlik ve proje hizmetleri Müşterek Tesisat Bina Nakliye İşleri Nehir Islahı ve Taşkından Koruma İnşaatlar Ocaktan Dolomit veya kuvarsit temini Ocaktan taşı satanlar çıkarma, işyerine nakli ve işyerinde makinasız kırılması Ocaktan taş çıkarma, makina ila kırılması ve yerine nakli Odun yükleme, boşaltma ve nakliyesi Organize sanayi bölgesi veya toplu konut alt yapı inşaatı Orman erozyon kontrolü inşaatı Orman içi ağaçlandırma işin bir bölümü makinalı Orman sahasının fidan dikimine elverişli hale getirilmesi Diri örtü temizliği, yangın ve emniyet yolu ile toprak işleme işleri makinalı Orman ürünlerinin depoda istifi Ot alma, Çapa Sürgün Kontrolü Bakım İşi Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü çalışmalarında Ot Biçilmesi Makinalı Ot Ekimi, Tohum Ekimi Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü çalışmalarında Ot ve sap balyalama İşi Oto korkuluk montajı Otobüs durağı inşaatı Otomatik kapı montajı Otopark yapılması Öğrenci sıra yapımı işi Ön arıtma tesisi Ön cephelerde bina çelik makaslarının boyanması Paratoner inşaatı Park alt yapı inşaatı Park havuzu inşaatı ve çevre düzenlemesi Park ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı Park yapımı Parke kaldırım döşeme işleri Parkların bitkisellerinin ve tesisatlarının bakımı ve onarımı Pazar yeri tadilat işi Plastik İmalat ve ısı yalıtımlı panel ile cephe kaplama işi Plexglas  yemek masası üstü yapımı ve montajı Portatif tribün inşaatı PTT.Radyoling Plon İnşaatı yıkım işi yapanlar Rafineri su hatlarının bakım ve onarımı Rafineri tankının gövde saçlarının değiştirilmesi ile kumlama boyanması işi Malzeme dahi Rafineri ve petrokimya tesisleri Rafineride ki asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması Rafinerinin kuvvet santralinin eski kazanlarının sökümü işi Refüj aydınlanma direklerinin (beton) değişimi Refüj bordürü dizilmesi ve refüj toprağının nakli ve düzeltilmesi Refüj inşaatı Regülatörler Renk değişimli süs havuzları inşaatı Renkli özel kilit taş yapımı işi Repikaj (Fidan üretim çalışmalarında Restaurant kafeterya inşaatı Rıhtım İnşaatı ile dolgu işleri Sabit asfalt tankları,boru yapımı ve bunların izolasyonu işleri Sac bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı Saha tanzimi ve betonlama işleri Sahil kollektör temizliği ve onarımı Sahil yolu bölgesinin anroşman inşaatı Saman balyalama işi Sanat yapıları (menfez geçitler,istinat duvarı, tahkimat vb Selevir sulamasının bakımı ve onarımı Makinalı İnsan gücü ile Seramik dekorlama i Fabrikasyon seramik kullanılırsa Sanatsal seramik kullanılırsa Sert PVC profil ile ısıcam takılması Sifonlar Sıhhi Tesisat Bina Silis (Döküm) kumunun temini ve nakli Sinyalizasyon tesisi işleri Soğuk Hava Deposu İnşaatı Söküm ve Ambalajlama (İşçilik + Makinalı )(Fidan ve Üretim çalışmalarında Söküm ve Ambajlama Makinalı Fidan ve üretim çalışmalarında Spor tesisi inşaatı Su artıma tesislerinin tadilatı Su borusu paket tipi buhar kazanının onarım işi Su borusu (PVC boru ile) döşenmesi inşaatı Su deposunun bakımı ve onarımı Su İsale hattı inşaatı hafriyat firması Su kulesi onarımı Su soğutma kulesi İmalatı ve montajı Su sondaj ve enjeksiyon işleri Su tankı İmalatı Su tasfiye tesisi ve su deposu inşaatları Su yolunun temizlenmesi insan gücü ile Sulama şebekesi ve regülatör inşaatı (klasik sistem makinalı Sulama Tesisi veya Kanalı İnşaatlar Klasik sistem Borulu sistem Kanalet sistemi Sprinker sistem Suni çim saha inşaatı Sur onarımı restorasyonu ile çevre düzenlemesi Superfosfat fabrikası NPK-1 tesisi ilave elek imal ve montajı Şehir EIektrik Tesisatı İnşaatıı ( köy kasaba dahil Beton direkli direk imali fabrikasyon Kaynaklı demir direkli Şehir havagazı tesisatı İnşaatı Şehiriçi ankesör kabini yapımı Şehiriçi doğalgaz boru hattı inşaatı %50’ye kadar malzemeli Tahmil tahliye işleri (karada ve limanda İnsan gücü ile makinasız yıkım kırım söküm yapanlar Makinalı Tank boyama ve temizleme işi Taş bordür imali Taş kırma  yapanlar kırmataş satanlar mıcır ocakları Taş ocaklarında galeri açılması Teknolojik kalıplı ve hazır betonlu prefabrik elemanlı su arıtma tesisi pompa istasyonları ve yaklaşım yolları inşaatı Tel örgü işleri (kafes tel vb Telefon santral binalarının elektrik ve çevre topraklama işi Telekominikasyon tesisi işleri Televizyon kulesi inşaatı Temel kazık işleri yapan kazık firmaları (fore, B.A.Çakma,çelik) Tenis kortu sahası yapanlar Terma, plastik boya ile yol çizimi ve soğuk yol çizgi boyasının silinmes Malzeme makina dahil Malzeme ve makina hariç Termik santralin kazan dairesinin yenilenmesi (revizyonu Termik santralinin kömür kanallarının onarımı Termik Santrallar İnşaatı Komple İnşaat Elektro Mekanik Techizat Montajı Kömür Hazırlama ve Kül Atma Tesisleri Terzilik işleri Tohum Çıkarma Fidan üretim çalışmalarında Tonos yapımı işi Toprak yüzeyli antreman sahası İnşaatı yapanlar kum satanlar Tören alanının (zemin) mermerle kaplanması Trafik İşaret levhaları için taşıyıcı ünite (portik) direk yapılması ve montajı Trafo Merkezleri Montaj Bina tipi Direk tipi Şalt tesisi yıkımcısı Tretuvar onarımı Tribün İkmal inşaatı (betonarme yıkımı Tuz yığın yeri ıslahı Tünel içine seramik kaplama  Malzemesiz Tünel kalıp sistemi ile yapılan bina inşaatı Tüneller ve Metrolar 10 m2 küçük alanlar 10 m2 büyük alanlar Tüp ve Kap Doldurma Fidan üretim çalışmalarında Tütün yükleme, nakli ve boşaltılması işi (yükleme insan gücü ile yıkım yapan komprosörcüler TV.binası ve stüdyo inşaatı Uzay sistemli çelik çatı inşaatı Ürün silosunun iç yüzeyinin kumlanması ve boyanması Varyant yol inşaatı Yağmur oluklarının onarımı Yağmurlama sistemi ile hububat sulaması Yağmur suyu baksı deplase hattı inşaatı Yalıtım (izolasyon) işleri yapan firma Yangın alarm tesisinin yenilenmesi Yangın havuzu inşaatı Yanık orman sahasının örtü temizliği Yapıların restorasyonu yıkımı sökümü Yaya ulaşım bölge düzenlenmesi işi Yemek (tabldot) yıkım işleri ekibi Yemekhane yıkım işi yapanlar tadilat sökümü yapanlar Yer üstü geniş hat demiryolu sinyalizasyon sistemi Yeraltı Kablosu Döşeme İnşaatı (Elektrik, telefon vb. Elle Makara Yeşil alanların bakımı ve gübrelenmesi Yol aydınlatılması işi Yol bakım, onarımı ve müteferrik işler Yol çevre (istinat) duvarı inşaatı, Aydınlatma ve dolgu işleri Yol çevresi yeşil alanlarının düzenlenmesi Yol inşaatı hafriyatçısı Yol şebeke plan Yol tamiratı yapan hafriyatçı Yol, yağmursuyu, ıstinat duvarı, asfalt ve yaya kaldırımı düzenleme inşaatı Yolcu gemisi tatlı su tanklarının boyanması Yollara asfalt yama işleri yapanlar Malzemeli Malzemesiz Yollara ızgara yapılması, asfalt dökülmesi ile tretuvar ve düzenleme inşaatı Yollara kardireklerinin Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnşaatı Beton direkli (Direk imali fabrikasyon yıkımı Kaynaklı demir direkli hurda Galvanizli civatalı (demir) Çelik direkli alanlar hurdacısı Direk imali fabrikasyon Yüzme havuzu bakım ve onarım

           f) Kiracı olarak veya kirasız tahsisli olarak TCDD bina ve sabit tesislerini işgal eden 3 üncü Şahıslar ile Resmi ve Özel Kuruluşlarda, TCDD personelinin uymak zorunda bulunduğu hususlara aynı şekilde riayete mecburdurlar. 

EDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 33 – Bu Genel Emrin yürürlüğe girdiği tarihte 1 Kasım 2003 tarihinde yürürlüğe giren “Bina ve Sabit Tesislerin Bakım ve Tamirine Ait 101 Numaralı Genel Emir” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük              

  Madde 34 – Bu Genel Emir 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme              

  Madde 35 – Bu Genel Emir hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.